SERWIS - REKLAMACJE

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00 
serwis@langelukaszuk.pl
Szanowny Kliencie,
 1. Skontaktuj się z nami telefonicznie i przedstaw nam swój problem.
 2. Ustalimy dla Ciebie najdogodniejszy sposób dostarczenia towaru do naszego serwisu.
 3. Wypełnij nasz druk, który ściągniesz
 4. Pamiętaj o dostarczeniu nam wraz z towarem 3 dokumentów (od tego zależy czas naprawy):

 DHLPRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG SERWISOWYCH

Wersja z dnia 03.08.2021 r.

Administrator Danych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczenie usług serwisowych jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Dane osobowe dotyczące reklamacji i serwisu

Przetwarzane dane osobowe w zawiązku z realizacją reklamacji mogą obejmować:

 • nazwę firmy, imię, nazwisko osoby, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, numer faxu lub adres e-mail);
 • data zgłoszenia reklamacji; numer reklamacji, nazwa towaru, data zakupu, numer faktury;
 • opis wady lub uszkodzenia oraz sugerowany sposób rozpatrzeni gwarancji, podpis i pieczęć reklamującego;
 • informacje i uwagi dotyczące rozpatrzenia i realizacji reklamacji.
Przetwarzane dane osobowe w związku ze zgłoszeniem serwisowym mogą obejmować:
 • nazwę firmy, imię, nazwisko osoby;
 • dane kontaktowe (adres, numer telefonu, numer faxu lub adres e-mail);
 • data zamówienia usług serwisowanych, numer zgłoszenia serwisowego, nazwa towaru, data zakupu, ewentualnie numer faktury;
 • opis uszkodzenia i inne informacje dotyczące wady kub uszkodzenia, podpis i pieczęć zgłaszającego, informacje i uwagi dotyczące realizacji usługi.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług serwisowych, realizacji gwarancji lub rozpatrywania roszczeń z rękojmi za wady.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przesyłek.

W przypadku konieczności przesłania urządzenia przetwarzamy dane, które mogą obejmować:

 • nazwę firmy, imię, nazwisko osoby;
 • adres przesyłki, dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail);
 • rodzaj przesyłki, nazwę firmy kurierskiej, waga, wielkość przesyłki, data nadania przesyłki, numery i inne oznaczenia przesyłki, numery i daty dokumentów transportowych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji przesyłki.

Dane osobowe dotyczące usług odpłatnych

W przypadku usług odpłatnych przetwarzamy dane w związku z wystawieniem wymaganych dokumentów finansowo - księgowych. W związku z tym możemy przetwarzać dane obejmujące:

 • nazwę i adres firmy, numer NIP, imię i nazwisko osoby,
 • adres zamieszkania lub siedziby,
 • rodzaj usługi oraz dane z faktury (np. usługa/ towar, ilość, cena, wartość, numer i data faktury, termin i sposób zapłaty),

Źródło danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy:

 • od osoby, w tym także za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej;
 • od Sprzedawców towarów serwisowanych, objętych gwarancją lub rękojmią;

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy gwarancji lub serwisu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie przepisów dotyczących rozpatrywania roszczeń dotyczących serwisu, gwarancji i rękojmi. Dane mogą zostać wykorzystane także do realizacji uzasadnionego celu Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który dotyczy:

 • realizacji reklamacji, kiedy Spółka jako gwarant nie sprzedawcą;
 • wewnętrznego zarządzania usługami oraz analityki wewnętrznej;
 • dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z realizowaną usługą, gwarancją lub rękojmią.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych kontrahentów można znaleźć na stronie: www.langelukaszuk.pl/fileadmin/Images/Klauzula_informacyjna/Ogolna_klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_kontrahenta.pdf

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej lub przez okres, jaki jest to niezbędne do realizjai celu przetwarzania.

Udostępnienie danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione:
 • sprzedawcą towarów zakupionych przez osobę, której dane dotyczą, kiedy serwis, gwarancja lub prawa z rękojmi są realizowane za pośrednictwem tych sprzedawców;
 • dostawcom usług transportowych i kurierskich;
 • dostawcą usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązani do ochrony powierzonych im danych, jak np. dostawcy usług informatycznych i prawnych;
 • innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności;
 • innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;
 • innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby.

Międzynarodowe transfery danych

Ze względu na zastosowane narzędzie informatyczne może się zdarzyć, że dane osobowe będą przekazane podmiotom w krajach trzecich lub do organizacji międzynarodowych. W takim przypadku dane będą przekazywane na podstawie: decyzji Komisja Europejska stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w danym kraju lub organizacji; lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską kodeksów postępowania lub wiążących reguł korporacyjnych; lub odpowiedniej umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską; Z treścią aktualnych standardowych klauzul umownych możesz się zapoznać na stronie: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ Treści poprzednich wersji standardowych klauzul umownych są dostępne na stronie: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

Prawa osób

Informujemy, że osobie przysługuje prawo kontroli treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki za pomocą formularza, dostępnego po zalogowaniu się na stronie www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html Osobie przysługuje także prawo do sprzeciwu, w jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania. Osobie przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

 • dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • sprzeciwiacie się Państwo ich przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
 • osoba wycofuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania.
Osobie przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
 • osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych – przetwarzanie zostanie ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych w określonych przez nas celach przetwarzania, ale są one potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba sprzeciwiła się przetwarzaniu danych i trwa sprawdzanie, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec interesów tej osoby.

Informujemy, że osobie przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.pl

Zgoda

W przypadku, gdy prosimy osobę o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym podanym celu, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Zgoda taka jest pobierana dobrowolnie od osoby i może ona zostać wycofana w każdym czasie. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzanie Państwa danych osobowych, które było realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.langelukaszuk.pl/informacje/kontakty.html
Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy:
LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail: serwis@langelukaszuk.pl

Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl