REGULAMIN STRONY INTERENTOWEJ www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z wybranych usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej dostępnej pod adresem www.langelukaszuk.pl, prowadzonej przez spółkę LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bykowie ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000441586, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 899-02-02-361.

§ 1 Definicje

Konto Klienta – oznacza indywidualne konto Klienta na Portalu.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Strony Internetowej

Strona Internetowa – oznacza strony internetowe funkcjonujące pod adresem www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl 

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną – Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Spółką a Kontrahentem, także za pośrednictwem Użytkownika upoważnionego przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – osoba, korzystająca z Strony Internetowej.

Spółka – LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bykowie ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000441586, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 899-02-02-361.

Sklep Internetowy – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zakup przez Internet towarów oferowanych przez Spółkę.

Strefa B2B - serwis internetowy umożliwiający podmiotom współpracującym ze Spółką zakup towarów przez Internet na warunkach indywidualnych.

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z następujących usług świadczonych przez Spójkę, drogą elektroniczną za pomocą funkcjonalności Strony Internetowej:
  1. zapisywanie się do Newslettera;
  2. przekierowanie do serwisów umożliwiających rejestrację kart gwarancyjnych wybranych towarów;
  3. kontaktowanie się ze Spółką za pomocą Formularzy kontaktowych;
 2. Zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz prowadzenia Konta Użytkownika reguluje odrębny REGULAMIN SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO, dostępny na stronie Internetowej https://langelukaszuk.pl/regulamin-sklepu-internetowego

 

 1. Zasady funkcjonowania Strefy B2B reguluje odrębny Regulamin Strefy B2B, dostępny na stronie Internetowej https://langelukaszuk.pl/regulamin-strefy-b2b

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Usługi wymienione w § 1 ust.1 Spółka świadczy na rzecz Użytkownika w sposób nieodpłatny.
 2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do formularzy, wzorów, treści, logotypów Spółki należą do Spółki, a korzystanie z nich może następować wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Do korzystania ze Strony Internetowej wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. W celu uniknięcia problemów wynikających z nieodpowiedniej konfiguracji sprzętu Użytkownika, zaleca się korzystanie z systemów operacyjnych oraz z przeglądarek internetowych w najnowszych dostępnych wersjach.

§ 4 Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Strony Internetowej jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej oraz publikowanie wszelkich treści o charakterze obraźliwym, bezprawnym, sprzecznym z prawem, zasadami współżycia społecznego lub w korzystanie ze Strony Internetowej w sposób naruszający interesy i dobre imię Spółki lub osób trzecich.

§ 5 Akceptacja Regulaminu

 1. Użytkownik akceptuje Regulamin Strony Internetowej przed każdym skorzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie Internetowej.

§ 6 Informacje o częściach serwisowych

 1. Informacje o częściach serwisowych podawane na Stronie Internetowej w zakładce „Serwis” są jedynie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących części serwisowanych należy skontaktować się ze Spółką wykorzystując dane kontaktowe podane w Zakładce „Serwis”.
 3. Ceny częściach serwisowych są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny częściach serwisowych nie zawierają kosztów dostawy.

§ 7 Rejestracja kart gwarancyjnych

 1. Strona Internatowa zawiera mechanizmy przekierowujące Użytkownika do zewnętrznych stron internetowych, na których Użytkownik może dokonać rejestracji karty gwarancyjnej produktu marki Greenworks oraz Panasonic.
 2. W celu przekierowania a strony internetowe, o którym mowa powyżej należy wybrać zakładkę „Serwis”, a następnie po wybrać zakładkę „Rejestracja gwarancji” oraz kliknąć na grafikę zawierającą nazwę marki produktu, którego ma dotyczyć rejestracja karty gwarancyjnej.
 3. Zasady rejestracji katy gwarancyjnych poszczególnych produktów znajdują się na stronach, na których funkcjonują mechanizmy służące do rejestracji karty gwarancyjnej.

§ 8 Newsletter

 1. Strona Internatowa zawiera mechanizm umożlwiający Użytkownikowi zapisanie się do usługi Newslettera, która polega na przesyłaniu przez Spółkę informacje o produktach, promocjach i wyprzedażach towarów i usług oferowanych przez Spółkę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Rejestracja w usłudze Newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w dolnej części strony www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z listy dystrybucyjnej podając swój adres poczty elektronicznej w zakładce „Kontakty” na stronie www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl

§ 9 Formularze kontaktowe

 1. Strona Internatowa zawiera mechanizm umożlwiający Użytkownikowi kontakt ze Spółką za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakty” na stronie www.langelukaszuk.pl
 2. W celu wysłania korespondencji Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, miejscowość oraz treść wiadomości.
 3. Wysłanie wiadomości do Spółki następuje po wybraniu przycisku „Wyślij”.

§ 10 Przekierowania do innych serwisów i stron internetowych

 1. Strona Internetowa może zawierać linki umożliwiające przekierowane Użytkownika na inne strony internetowe. Zaleca się Użytkownikowi zapoznanie się z warunkami korzystania ze stron internetowych, na które zostanie on przekierowany.

§ 11 Okresowe funkcjonalności

 1. Strona internetowa może zawierać dodatkowe funkcjonalności dostępne okresowo, jak np. formularze dedykowane okresowym akcjom promocyjnym lub marketingowym. W takich przypadkach funkcjonowanie tych dodatkowych funkcjonalności jest uregulowane odrębnymi regulaminami.

§ 12 Dane kontaktowe i reklamacje dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje i uwagi dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną za pomocą strony Użytkownik może składać kontaktować się ze Spółką za pomocą danych kontaktowych firma@lagelukaszuk.pl

§ 13 Odpowiedzialność

 1. Spółka jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Strony Internetowej w dowolnym terminie.
 2. Spółka ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikowi i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej) oraz wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Spółki jest niniejszy Regulamin i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu jest Spółka.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce Prywatności, dostępnej w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej.
 3. Użytkownik może kontaktować się ze Spółką w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres rodo@langelukaszuk.pl

§ 15 Pliki cookie

 1. Spółka stosuje mechanizm plików cookie podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.
 2. Pliki cookie są to małe pliki spełniające określone funkcjonalności, które zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 3. Rodzaje plików cookie wykorzystywane przez Spółkę oraz sposób ich wykorzystania określa Polityka plików cookie, która jest dostępna w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia mechanizmów plików cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu końcowym oraz za pomocą mechanizmów zaimplementowanych na Stronie Internetowej.

§ 16 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, poprzez zaprzestanie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie Internetowej.

§ 17 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na Stronie Internetowej.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie działania realizowane za pomocą Strony Internetowej przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu realizacji tych działań.
 2. W przypadku powstania sporu, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2024 r.