Konkurs

Regulamin konkursu „Dzień Ojca z Scheppach” na Facebooku i Instagramie SCHEPPACH_POLSKA

 

1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przy ul. Wrocławskiej 43 w Bykowie, adres e-mail: firma@langelukaszuk.pl, zwaną dalej Organizatorem.

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. a) Konkurs – wydarzenie, którego źródłem jest przyrzeczenie publiczne składane przez Organizatora za pośrednictwem Profilu, organizowane na Profilu Organizatora. Organizator zobowiązuje się do przyznania Laureatowi nagrody rzeczowej ufundowanej przez Organizatora w zamian za zwycięstwo w konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w szczegółowych warunkach Konkursu.
 2. b) Laureat – Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w trybie określonym w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.
 3. c) Osoba – osoba fizyczna.
 4. d) Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
 5. e) Profil – podstrona Serwisu promująca działalność Organizatora oraz wykorzystywana do prowadzenia Konkursów i ogłaszania w formie postu ich szczegółowych warunków oraz wyników, utworzona oraz prowadzona zgodnie z regulaminem Serwisu pod adresem https://www.facebook.com/scheppachpolska oraz https://www.instagram.com/scheppach_polska
 6. f) Uczestnik – osoba, która dokonała Zgłoszenia przez wykonanie dzieła lub czynności w sposób określony w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.
 7. g) Zgłoszenie – czynność lub dzieło opisane w warunkach Konkursu zgłoszone przez Uczestnika równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu (uczestnictwo w Konkursie).
 8. h) Nagroda – nagroda rzeczowo-pieniężna podana w ogłoszeniu konkursowym.
 9. i) Komisja – osoby wskazane przez Organizatora, zobowiązane do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia.
 10. j) Serwis – społecznościowy portal internetowy prowadzony pod domeną facebook.com oraz https://www.instagram.com.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Szczegółowe warunki Konkursu zawarte w Regulaminie, obejmować będą następujące informacje:

 1. a) zgłoszenie, czyli rodzaj czynności lub dzieła, jakie powinien wykonać Uczestnik
 2. b) nagrodę przewidywaną dla Laureata Konkursu,
 3. c) zasady wyłonienia Laureata Konkursu,
 4. d) czas, miejsce i sposób ogłoszenie Laureata Konkursu.

2.2 Szczegółowe warunki Konkursu:

 1. a) Uczestnicy w ramach konkursu:
 • Polubią posta konkursowego i udostępnią go w swojej relacji z hasztagiem #konkurs
 • Udostępnią w swojej relacji przedostatniego posta z konta scheppach_polska z produktem: KOSIARKA SPALINOWA MS173-51E (SCH59112889958)
 • Odpowiedzą w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: „Czego nauczył Cię Twój Tato/Opiekun lub osoba, którą traktujesz jak Tatę (mogą być to rzeczy związane z majsterkowaniem i nie tylko)” oraz odpowiedzią na pytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 1. b) Nagrodą za wygraną w konkursie jest:
 • Walizka z narzędziami Scheppach 5909310900 o wartości 450 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 zł brutto.
 1. c) W konkursie zastanie nagrodzone jedno zgłoszenie, wyłonione przez Komisję Konkursową.
 2. d) Każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko jeden raz.
 3. e) Konkurs trwa od 23.06.2024 r. do 9.07.2024 r. do godz. 23:59. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni dnia 10.07.2024 r. za pośrednictwem informacji na Profilach.

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz szczegółowych warunków Konkursu.

2.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby uprawnionej do udziału.

2.6. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez żadnych konsekwencji informując o tym Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2.7. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z konkursem, na zasadach podanych w pkt 4.1. Regulaminu.

2.8. Nagrody, o których mowa w pkt 2.2. b, zostaną przekazane laureatom po uprzednim poborze przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426,1426, 1291, 1428 i 1492).

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem może być osoba spełniająca następujące kryteria (uprawniony do udziału) -w dniu przystąpienia do Konkursu jest osobą  pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Regulaminu,

3.2. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.

3.3. Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej zgody Organizatora.

3.4. Czas trwania konkursu jest określony w ogłoszeniu konkursowym opublikowanym na Fanpage oraz niniejszym regulaminie: Konkurs trwa od 23.06.2024 r. do 9.07.2024 r. do godz. 23:59.

3.5. Odpowiedź konkursową należy opublikować jako komentarz pod postem, który stanowi ogłoszenie konkursowe Profilu. Zamieszczona odpowiedź konkursowa będzie widoczna dla innych użytkowników Profilu.

3.6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik, którego Zgłoszenie spowodowało odpowiedzialność Organizatora, zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.

3.7. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcom Konkursu, jest podanie Organizatorowi na jego prośbę danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz danych niezbędnych do wykonania przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego, z tytułu otrzymanych przez Uczestników Konkursu nagród, w tym w szczególności danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, datę urodzenia, PESEL. Ponadto, należy wskazać urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania. Dane należy przekazać najpóźniej do dnia 12.07.2024 r. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi kompletnych danych, o których mowa powyżej, w terminie do dnia 12.07.2024 r. nagroda z przyczyn niezależnych od Organizatora może nie zostać zwycięzcy wydana.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących przypadkach:

 1. a) Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub Regulaminem,
 2. b) Zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 3. c) Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich,
 4. d) Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
 5. e) Uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w Konkursie,
 6. f) Uczestnik nie wyraził lub wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, i/lub nie wypełnił obowiązku określonego w pkt. 3.7. Regulaminu,
 7. g) Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń gwarantujących rzetelne przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników,

4. ZGODA UCZESTNIKA

4.1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na uczestnictwo w konkursie zgodnie z Regulaminem oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, w tym na udostępnienie danych osobowych oraz wyników konkursu na Profilu w Serwisie. Wyrażenie zgody nastąpi poprzez:

 1. a) przesłanie w Zgłoszeniu konkursowym klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym na udostępnienie moich danych osobowych oraz wyników konkursu na Profilu na portalu społecznościowym Facebook” lub;
 2. b) przesłanie w Zgłoszeniu konkursowym odpowiedź „Tak. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” w odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym o treści: „Czy jako Uczestnik wyrażasz zgodę firmie „LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym na udostępnienie danych osobowych oraz wyników konkursu na Profilu https://www.facebook.com/scheppachpolska prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook oraz  https://www.instagram.com/scheppach_polska prowadzonym na portalu społecznościowym Instagram”.

4.2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu należy przesłać żądanie wycofania zgody adres poczty elektronicznej podany na wstępie niniejszego Regulaminu lub pisemnie na adres Organizatora.

5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

5.1. Laureat przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do Zgłoszenia oraz nieodpłatnie całość majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

 1. a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową lub drukarską,
 2. b) wprowadzanie do obrotu, w szczególności przez sprzedaż, najem lub użyczenie oryginału lub egzemplarzy Zgłoszeń,
 3. c) rozpowszechnianie Zgłoszeń przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy miał dostęp do Zgłoszenia w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

5.2. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Laureata w dowolnym celu, w tym celach marketingowych przy realizacji dowolnych przedsięwzięć.

5.3. Organizator jest uprawniony do dalszego zbywania majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia Laureata.

5.4. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Laureata z chwilą wydania nagrody.

 

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

6.1. Nagrodę w konkursie otrzyma osoba wybrana przez Komisję, która zamieści zgłoszenie pod postem konkursowym oraz odpowiedź na pytanie zadane w ogłoszeniu konkursowym (dotyczącą przetwarzania danych osobowych), a swoją odpowiedź zamieści w formie komentarza pod tym postem.

6.2. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz – w przypadkach wskazanych w szczegółowych warunkach Konkursu - do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą osoby wskazane przez Organizatora.

6.3. Powiadomienie Laureata o wygranej nastąpi przez Serwis przy pomocy systemu komentarzy i wiadomości prywatnych na Profilu.

6.4. W przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba niespełniająca warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka nie nabywa prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takiej sytuacji nagroda będzie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

6.5. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych, niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie przez Organizatora nagrody.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Roszczenia i reklamacje związane z Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wrocławska 43 55-095 Byków

7.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, wskazanie Konkursu, którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz podpis zgłaszającego.

7.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszenia reklamacyjnego Zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie (listem poleconym).

8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

8.1. Dane Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi krajowymi przepisami dotyczących ochrony danych osobowych.

8.2. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestnika:

 1. a) dane niezbędne do zamieszczenia zgłoszenia konkursowego na Profilu, w tym: imię, nazwisko i/lub nick, datę i czas zgłoszenia konkursowego, treść zgłoszenia konkursowego;
 2. b) dane kontaktowe umożliwiające kontakt w Serwisie oraz imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu;
 3. c) dane podane na zgłoszeniu reklamacji, określone w pkt. 7.2 Regulaminu;
 4. d) informacje o wynikach konkursu, przyznanych nagrodach, wartości nagród oraz informacje o zobowiązaniach podatkowych wynikających z przyznania nagrody.
 5. e) dodatkowe dane zwycięzców Konkursu, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika - jego rodzica lub opiekuna prawnego, konieczne do wydania i wypłaty nagrody, obejmujące adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, datę urodzenia, PESEL - przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. opodatkowania wygranej.

8.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator - „LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 43 w Bykowie.

8.4. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres: rodo@langelukaszuk.pl

8.5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym do: przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, publikowania wyników konkursu, wydania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w podanych powyżej celach jest zgoda Uczestnika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

8.6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane do realizacji obowiązku prawnego, jaki spoczywa na Organizatorze, co wynika głownie z przepisów podatkowych i finansowych i rachunkowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

8.7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnione interesy Organizatora dotyczą rozstrzygania reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

8.8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

8.9. Dane Uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.

8.10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.11. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.12. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym żądanie wycofania zgody i sprzeciw, powinny być składane elektronicznie lub pisemnie – na adres podany wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.

8.13. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.14. Dane osobowe podane w Zgłoszeniu konkursowym będą udostępnione:

 1. a) Dostawcy Serwisu, jakim jest Meta Platforms Ireland, Inc. 4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland należąca do Facebook Inc. z siedzibą w USA, który przetwarza dane na zasadach podanych na stronie https://www.facebook.com/policy.php
 2. b) Użytkownikom serwisu, którzy odwiedzą Profil.

8.15. Z związku z wykorzystaniem Serwisu, dane osobowe publikowane na Profilu mogą zostać przekazane przez Meta Platforms Ireland, Inc. do kraju trzeciego, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w komunikatach Facebook na stronie https://www.facebook.com/policy.php

9. WYMAGANIA TECHNICZNE

9.1. W celu udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią szczegółowych warunków Konkursu rozstrzygające znaczenie mają szczegółowe warunki Konkursu.

10.4. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U z 2004 r., Nr 4, Poz. 27 ze zm.).